ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
  2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis van de klant.  Tenzij anders vermeld, zijn onze offertes slechts tot 30 dagen na uitgifte bindend voor onze onderneming.
  3. Wanneer de verkoper zijn verplichten niet nakomt, is de klant die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden onze producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
  4. Al onze facturen, voor geleverde goederen en prestaties, zijn contant betaalbaar te Berlaar, tenzij een andere vervaldag op de factuur wordt vermeld.
  5. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de 30ste dag na factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht om onze verdere leveringen van goederen of diensten te staken. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
  6. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 65 EUR.  Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
  7. Als onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden onze producten of diensten verwerft, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.  In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.